Programma 2017

“Tev, Jūrmalai” apņemas strādāt iedzīvotāju interesēs un izvirza darāmos darbus trīs prioritārajās jomās:

Sociāli nodrošināts, iesaistīts un atbildīgs jūrmalnieks

 • Sociālās palīdzības trūcīgajiem iedzīvotājiem palielināšana un dažādošana, lai mazinātu nabadzību.
 • Īpašas mājokļu atbalsta sistēmas izveidošana jaunajām, daudzbērnu un audžuģimenēm, ieviešot 10 % nodevu no jauno luksusa dzīvokļu projektiem un novirzot tos šai sistēmai.
 • Agrīnās rehabilitācijas pakalpojumu daļēja finansēšana Jūrmalas kūrortiestādēs pilsētā strādājošajiem un deklarētajiem iedzīvotājiem.
 • Iedzīvotāju drošības palielināšana, ieviešot pašvaldības policijas diennakts darbu un vienotu operatīvās informācijas un videonovērošanu centru.
 • Pilsoniskās sabiedrības organizāciju un mūžizglītības atbalsta centra izveide Majoru muižā.
 • Iedzīvotāju interešu centru brīvā laika pavadīšanai pieejamības nodrošināšana pilsētas mikrorajonos. Ārpusskolas mācību un audzināšanas iestāžu (bērnu un jauniešu interešu centra, mākslas skolas, mūzikas skolas u.c.) filiāļu tīkla izveidošana Jūrmalas mikrorajonos.
 • Atbalsta palielināšana bērnu, jauniešu un senioru sporta tradīcijām un tautas sporta veidiem (ielu un pludmales vingrošana, apgaismota slēpošanas trase, airēšanas klubs u.c.).
 • Pilsētas centrālās bibliotēkas steidzama būvniecība un aprīkošana par daudzfunkcionālu centru iedzīvotājiem.
 • Kultūrvēsturisko objektu kartēšana dabā, attīstot kultūras atmiņu un veidojot piederības sajūtu.
 • Kvalitatīvas izglītības pieejamības nodrošināšana, palielinot izglītības izdevumu īpatsvaru pilsētas budžetā, kas uz vienu iedzīvotāju ir zemāks nekā vidēji Latvijā.
 • Izglītības tehnoloģiju strauja ieviešana, apsverot iespēju attīstīt Jūrmalā mūžizglītību un attālinātās izglītības pakalpojumus, kā arī remigrantu iesaistīšanu.
 • ūrmalā dzīvojošo bērnu un jauniešu apmeklētības veicināšana pašvaldības teritorijā esošajās izglītības iestādēs, palielinot to konkurētspēju: izglītības kvalitātes uzlabošana, padziļināto mācību priekšmetu piedāvājuma palielināšana, transporta pieejamība.
 • Pirmsskolas iestāžu pedagogu un sporta skolu treneru algu samērīga paaugstināšana.

Saimnieciska, atklāta un racionāla pilsētas pārvalde

 • Atlaižu piemērošana nekustamā īpašuma nodoklim no minimālās likmes 0,5% šā brīža maksimālās 1,5% likmes vietā, tādējādi palielinot atlaides apjomu līdz pat 90 %, īpaši Jūrmalā deklarētajiem vienīgā mājokļa īpašniekiem.
 • Iepirkumu konkursu uzraudzības sistēmas pilnveidošana, kas ļautu samazināt iepirkumu maksimālās summas līdz pat 30 %.
 • Pašvaldību kapitālsabiedrību pārvaldības efektivizācija
 • Budžeta līdzekļu efektīva sadalīšana, ievērojot vietējo iedzīvotāju vajadzības un pārskatot megaprojektu nepieciešamību.
 • Sabiedriskā transporta un satiksmes organizācijas pilnveidošana, ieviešot kontroles mehānismu subsidētajiem pārvadājumiem.
 • Vietējo iedzīvotāju līdzdalības palielināšana pilsētas attīstības plānošanā, nodrošinot sadarbību un lietotājam ērtu informācijas pieejamību portālā.
 • Domes lēmumprojektu publiskas pieejamības nodrošināšana 3 dienas pirms domes sēdes, palielinot pārvades darba caurspīdīgumu.
 • Pilnīga E-pārvaldes un e-pakalpojumu ieviešana.
 • Profesionālas pašvaldības informācijas nodrošināšana iedzīvotājiem, neimitējot mediju funkcijas un neizmantojot administratīvos resursus politiskajās darbībās.
 • Pilsētas pārvaldes struktūras vienkāršošana, veicot personāla auditu un ieviešot atlases un novērtēšanas procedūru vadītāju un speciālistu atlasē.
 • Sabiedrisko pakalpojumu sniegšana par ekonomiski pamatotām cenām.
 • Atbalsts vietējiem uzņēmējiem, veicinot uzņēmējdarbības vidi un samazinot birokrātisko slogu pakalpojumu sniegšanā.
 • Ielu tehniskā stāvokļa turpmāka uzlabošana un gājēju celiņu ierīkošana.
 • Jaunu autostāvvietu izbūve visā pilsētā, to skaitā pie dzīvojamām mājām.
 • Jaunas kapličas izbūve Ķemeros.
 • Iekšpagalmu un ēku fasāžu sakārtošana, mazo ielu regulāra uzturēšana un plānveida uzturēšana.
 • Kanalizācijas un meliorācijas sistēmu izbūve visā pilsētā.

Saudzīgi un tālredzīgi attīstīta, sakopta pilsētas vide

 • Jaunas nepamatotas apbūves nepieļaušana dabas teritorijās kāpās un pašvaldības mežos.
 • Degradēto teritoriju un objektu izpēte un attīstība Slokā un Kūdrā, graustu nojaukšana.
 • Atrakciju parka izveide degradēto teritoriju vietā Slokā vai Kauguros.
 • Viesnīcas kompleksu nepārveidošana par daudzstāvu daudzdzīvokļu ēkām; to nulles stāvu ieplānošana projektos, atvēlot sabiedriskām vajadzībām.
 • Jaunu mūsdienīgu minerālūdens dzeršanas vietu ierīkošana un veco atjaunošana.
 • Atklāto termālo ūdeņu baseinu izveide Ķemeros, izmantot unikālos kurortoloģijas resursus.
 • Jaunas kūrortpoliklīnikas izveide Ķemeros, vēsturiskā tramvaja no Ķemeriem uz Jaunķemeriem atjaunošana, jaunas kapličas būvniecība.
 • Lielupes gultnes izpēte, bāku uzstādīšana.
 • Lielupes krastu pieejamības atpūtai pilnveidošana, promenādes izveidošana.
 • Lielupes ūdensceļa pieejamības ūdenssportam (burāšana, airēšana) nodrošināšana, ūdens navigācijas zīmju uzstādīšana.
 • Jahtu un laivu piestātnes izbūve Lielupē pilsētas centrā.
 • Apgaismotās pludmales promenādes pagarināšana.
 • Apgaismotu dzelzceļa pāreju iekārtošana.
 • Vēsturisko koka molu uz pāļiem jūrā atjaunošana.
 • Ekotūrisma un dabas taku izveide visā pilsētā
 • Kultūrvēsturisko objektu saglabāšana un izmantošana kultūras aktivitātēs.
 • Kultūrvēsturiskai videi neatbilstošu jaunu objektu būvniecības nesaskaņošana.
 • Uz klientu orientētas Būvvaldes darba organizācija, nodrošinot tās pieejamības iedzīvotājiem pilnu darba laiku un samazinot birokrātisko slogu māju nodošanā ekspluatācijā.
 • Dalīto atkritumu savākšanas un šķirošanas sekmēšana.
 • Alternatīvās enerģijas izmantošana gājēju pāreju apgaismošanā.
 • Maģistrālo ielu laistīšana no rītiem, nodrošinot tīru vidi.
 • Noteikumu izstrāde par muzikālā noformējuma standartu ieviešanu pilsētvidē.
 • Mūzikas un atpūtas parka izveide Jaunķemeros, Kolkas ielā 2.
 • Telpiskās vides objektu attīstība pilsētā, to skaitā uz rotācijas apļiem.

Apstiprināta politiskās partijas “Tev, Jūrmala” biedru sapulcē 2016. gada 6. novembrī.